การเงิน กองทุนรวม

กองทุนรวม
เมื่อเอ่ยถึงเรื่องการลงทุน หลายคนก็จะคิดถึง กองทุนรวม หรืออธิบายง่ายๆ คือการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการที่จะนำเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นแต่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีความชำนาญในการลงทุน ไม่มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลได้มากนัก และที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์จำกัด กองทุนรวมนั้นเป็นเครื่องมือทำเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่เป็นระบบและมีการจัดการที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้อีกด้วย
• กองทุนแบบปิด หรือกองทุนรวมที่ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนกับนักลงทุนแบบจำนวนจำกัดและในช่วงเวลาไถ่ถอนหรือขายคืนนั้นจะขึ้นอยู่กับทางบริษัทได้กำหนดซึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการผลกำไรในตลาดทรัพย์
• กองทุนแบบเปิด หรือกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนแบบไม่จำกัดจำนวนและเวลาในการไถ่ถอน วึ่งหมายถึงนักลงทุนสามารถที่จะซื้อหรือขายเมื่อไรก็ได้ไม่มีระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ความเสี่ยงนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้ ซึ่งนักลงทุนเองก็ควรที่จะคำนึงถึงความเสี่ยงนี้เอาไว้ทั้งแต่เมื่อเริ่มลงทุน และอาจจะเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น ซึ่งเราเรียกความเสี่ยงพวกนี้สามารถจำแนกได้เป็น
 ความเสี่ยงของกองทุนตราสารทุน ซึ่งเกิดจากมูลค่าของหลักทรัพย์เช่น หุ้นที่มูลค่าต่ำลง
 ความเสี่ยงของกองทุนตราสารหนี้ มูลค่าของดอกเบี้ยเช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ลดลง
ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง นักลงทุนเองควรที่จะศึกษาให้แน่ใจก่อนว่าควรที่จะลงทุนกับกองทุนรวมประเภทไหนดี

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.