การเงิน รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)

รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)
ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนกับกองทุนรวมเหล่านี้คุรเองก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของกองทุนต่างๆ เหล่านี้เสียก่อนว่า กองทุนแบบไหนที่เหมาะสมกับฐานการเงินของคุณและวิถีการลงทุนที่คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจอีกด้วย
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือ equity fund คือ กองทุนรวมที่จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารประเภทหุ้นทุน และมีความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าการลงทุนของหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงของการปรับขึ้นลงของราคาขึ้น – ลงของหุ้นที่ได้ลงทุนลงไปซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยนั้นในรอบปีของบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนนั้นอาจจะเลือกนำเงินไปลงทุนในตัวหุ้นที่มีอัตราเติบโตสูง หรือ Growth Fund หรือ หุ้นตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างดีและการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอหรือ Income Fund กองทุนนี้เหมาะกับผุ้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้และต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า
• กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือ general fixed income fund คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพเช่น พันธบัตร บัตรฝากเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้เป็นต้น ซึ่งมีสภาพคล่องสูง สามรรถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ และได้ผลแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลางจนถึงขั้นต่ำ และต้องการที่จะลงทุนในระยะสั้น
ทุกกองทุนนั้นมีความเสี่ยงควรที่จะคำนึงถึงรายละเอียดให้มากอีกด้วย

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.