Category Archives: กองทุนรวม

การเงิน รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)

รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ) กองทุนที่น่าสนใจและควรที่จะลงทุนนั้นไม่ได้มีเพียวแค่กองทุนเดียวหรือสองกองทุนเท่านั้น ตัวเลือกที่มากมายนั้นเป็นเรื่องดีเพื่อเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นอนาคตที่กว้างไกล เรามีกองทุนที่เหลือเพื่อแนะนำให้กับนักลงทุนมือใหม่อีกด้วย • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้และอีกจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์สำหรับในยามเกษียณอายุ การลงทุนในกองทุนนี้ก้เหมือนกับการลงทุนทั่วไป แต่กองทุนนี้มีความเสี่ยงต่ำ วึ่งเน้นการลงทุนในแบบตราสารหนี้เช่น พันธบัตรรัฐบาล ไปจนถึงกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น การลงทุนด้วยหุน หรือทองคำ แต่มีเงื่อนไขนั้นคือ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี และซื้อกองทุนขั้นต่ำไม่น้อยว่า 3% ของเงินที่ได้ในแต่ละปีโดยประมาณปีละ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีและต้องการที่จะออมเงินเอาไว้เมื่อครั้งเกษียณ ที่สำคัคยที่ไม่มีสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อวัยเกษียณ • กองทุนหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกเช่นกันสำหรับบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี มีการเพิ่มอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้และเงินปันผลจากนโยบายของกองทุนหรือบริษัท โดยไม่ต้องลงทุนแบบต่อเนื่องในทุกๆ ปี กองทุนนี้เน้นให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้และเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเน้นอยู่ในกลุ่ม SET50 หรือหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นต้น หรือกองทุนใน LTF ซึ่งอาจจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนวัยทำงานที่ต้องอาสัยการลดหย่อนภาษีและต้องการที่จะลงทุนในตลาดหุ้น

การเงิน กองทุนรวม

กองทุนรวม เมื่อเอ่ยถึงเรื่องการลงทุน หลายคนก็จะคิดถึง กองทุนรวม หรืออธิบายง่ายๆ คือการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการที่จะนำเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นแต่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีความชำนาญในการลงทุน ไม่มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลได้มากนัก และที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์จำกัด กองทุนรวมนั้นเป็นเครื่องมือทำเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่เป็นระบบและมีการจัดการที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้อีกด้วย • กองทุนแบบปิด หรือกองทุนรวมที่ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนกับนักลงทุนแบบจำนวนจำกัดและในช่วงเวลาไถ่ถอนหรือขายคืนนั้นจะขึ้นอยู่กับทางบริษัทได้กำหนดซึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการผลกำไรในตลาดทรัพย์ • กองทุนแบบเปิด หรือกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนแบบไม่จำกัดจำนวนและเวลาในการไถ่ถอน วึ่งหมายถึงนักลงทุนสามารถที่จะซื้อหรือขายเมื่อไรก็ได้ไม่มีระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้ ซึ่งนักลงทุนเองก็ควรที่จะคำนึงถึงความเสี่ยงนี้เอาไว้ทั้งแต่เมื่อเริ่มลงทุน และอาจจะเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น ซึ่งเราเรียกความเสี่ยงพวกนี้สามารถจำแนกได้เป็น  ความเสี่ยงของกองทุนตราสารทุน ซึ่งเกิดจากมูลค่าของหลักทรัพย์เช่น หุ้นที่มูลค่าต่ำลง  ความเสี่ยงของกองทุนตราสารหนี้ มูลค่าของดอกเบี้ยเช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ลดลง ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง นักลงทุนเองควรที่จะศึกษาให้แน่ใจก่อนว่าควรที่จะลงทุนกับกองทุนรวมประเภทไหนดี

การเงิน รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)

รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ) เรามาว่ากันต่อถึงกองทุนต่างๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับนักลงทุนประเภทไหนบ้าง • กองทุนรวมผสม วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือคงอัตราส่วนของการลงทุนเอาไว้ไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม การลงทุนตราสารหนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหุ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และได้ผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งจะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับระดับความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงและต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินที่ลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว • กองทุนตราสารทุน กองทุนที่จะนำเงินทุนส่วนใหญ่ในตราสารประเภทหุ้นทุน แต่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมอื่นๆ ด้วยผลที่ว่าการลงทุนแห่งนี้จะผลตอบแทนที่สูงจากการปรับราคาขึ้นหรือลงของหุ้นที่ลงทุน สามารถเลือกนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Fund) และ หุ้นที่มีพื้นฐานดีและมีเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ (Income Fund) และการลงทุนในตัวหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนสูง และได้รับผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาอีกด้วย • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการลงทุนสำหรับทรัพย์สินต่างๆ ที่นักลงทุนสามารถเลือกได้เช่น ตราสารหนี้ หุ้น น้ำมัน หรือทองคำ สามารถเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในประเทศและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนและสามารถยอมรับกับความเสี่ยงด้านความผันผวนด้านอัตราการแลกเปลี่ยนได้ และผลตอบแทนนั้นไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

การเงิน รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)

รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ) ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนกับกองทุนรวมเหล่านี้คุรเองก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของกองทุนต่างๆ เหล่านี้เสียก่อนว่า กองทุนแบบไหนที่เหมาะสมกับฐานการเงินของคุณและวิถีการลงทุนที่คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจอีกด้วย • กองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือ equity fund คือ กองทุนรวมที่จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารประเภทหุ้นทุน และมีความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าการลงทุนของหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงของการปรับขึ้นลงของราคาขึ้น – ลงของหุ้นที่ได้ลงทุนลงไปซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยนั้นในรอบปีของบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนนั้นอาจจะเลือกนำเงินไปลงทุนในตัวหุ้นที่มีอัตราเติบโตสูง หรือ Growth Fund หรือ หุ้นตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างดีและการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอหรือ Income Fund กองทุนนี้เหมาะกับผุ้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้และต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า • กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือ general fixed income fund คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพเช่น พันธบัตร บัตรฝากเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้เป็นต้น ซึ่งมีสภาพคล่องสูง สามรรถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ และได้ผลแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลางจนถึงขั้นต่ำ และต้องการที่จะลงทุนในระยะสั้น ทุกกองทุนนั้นมีความเสี่ยงควรที่จะคำนึงถึงรายละเอียดให้มากอีกด้วย